https://creativestrategy.john-weston.com/

Zbigniew Władysław SOLSKI, Rafał Piotr

SOLSKI

dr hab. nauk humanistycznych | PhD Hab. (Humanities)

Polska | Poland

3D. „To już było” | 3D. “It was already”

 

BIO | dr hab. nauk humanistycznych | PhD Hab. (Humanities) Zbigniew Władysław SOLSKI

[PL] Teatrolog, literaturoznawca, performatyk, reżyser, dramaturg i scenograf. Pisze m.in. o Williamie Shakespeare’rze, Tadeuszu Różewiczu i Tymoteuszu Karpowiczu. Interesują go pogranicza teatru i liturgii.

www.zbigniew-solski.com

[ENG] Theaterologist, literary scholar, performance scientist, director, playwright and stage designer. He writes about William Shakespearer, Tadeusz Różewicz and Tymoteusz Karpowicz, among others. He is interested in the fringes of theater and liturgy.

www.zbigniew-solski.com

BIO | Rafał Piotr SOLSKI

[PL] Absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi, uzyskał certyfikat Strategic Storytelling w Columbia Business School w Nowym Yorku, ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Międzynarodowe Forum Fotografii „Kwadrat”. Współwłaściciel agencji reklamowej John Weston Group. Pracuje m.in dla firm Volvo Group, Skanska, Align, JLL, Lincoln Property Company, Pelion, DLA Piper i Krajowej Izby Radców Prawnych. Wypracował swoją autorską metodę brandingową The Black Horse Method.

www.john-weston.com

www.rafalsolski.com

 

[ENG] A graduate of the Film School in Łódź, he obtained the Strategic Storytelling certificate in Columbia Business School in New York, graduated from the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the International Forum of Photography “Kwadrat”. Co-owner of the advertising agency John Weston Group. He works for, among others, Volvo Group, Skanska, Align, JLL, Lincoln Property Company, Pelion, DLA Piper and the National Chamber of Legal Advisers. He developed his own branding method, The Black Horse Method.

www.john-weston.com

www.rafalsolski.com

Abstrakt

[PL] Tytuł naszego wspólnego wystąpienia odwołuje się do rodzinnej sytuacji. Gdy syn dzieli się ze mną kolejną nową fascynacją, to ja (jego zdaniem) niezmiennie reaguję tak samo: „to już było” i wskazuję na wcześniejsze źródła zjawisk artystycznych. Skoncentruję się na punktach zwrotnych kultury zachodnioeuropejskiej, bez których powstanie 3D nie byłoby możliwe, a Rafał przedstawi praktyczne przykłady wykorzystania tej technologii w marketingu, a zwłaszcza w jego autorskiej metodzie brandingowej The Black Horse Method.

[ENG] The title of our joint speech refers to the family situation. When my son shares another new fascination with me, I (in his opinion) invariably react in the same way: “it has already been” and point to the earlier sources of artistic phenomena. I will focus on the turning points of Western European culture, without which the creation of 3D would not be possible, and Rafał will present practical examples of using this technology in marketing, especially in his original branding method The Black Horse Method.