NIE/OBECNOŚĆ czyli o DESUBLIMACJI SZTUKI |

NON/PRESENCE, or about the DESUBLIMATION OF ART

[PL]

Międzynarodowe wydarzenie naukowo-artystyczne składające się z dwóch komplementarnych wystaw: Dowody na OBECNOŚĆ w Pałacu Struga w Struga oraz Dowody na NIEOBECNOŚĆ w Galerii Geppart ASP Wrocław

WYDARZENIE ZOSTAŁO OBJETE HONOROWYM PATRONATEM  MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

09–23.06.2024

Dowody na OBECNOŚĆ

Pałacu Struga w Struga (ul. Wiejska 3, 58-311 Struga, Stare Bogaczowice, Dolny Śląsk)

Wernisaż wystawy Dowody na OBECNOŚĆ w Pałacu Struga w Struga, 8.06.2024, godz. 18.00

 

04–27.07.2024

Dowody na NIE/OBECNOŚĆ

Galeria Geppart ASP Wrocław (ul. Księcia Witolda 68/2, 50-203 Wrocław)

wernisaż wystawy: 4.07.2024, godz. 18.00

 

Celem wydarzenia jest konfrontacja badawczo-artystyczna i diagnoza krytyczna współczesnego podejścia do praktyki artystycznej – w świecie, gdzie obok materialnego obcowania z dziełem twórczym, jesteśmy świadkami i uczestnikami dematerializacji przedmiotu sztuki. Poprzez realizację tego wydarzenia próbujemy uchwycić moment przenikania dotychczasowych mediów artystycznych i generowania nowych rozwiązań i wyzwań wynikających z zastosowania rozwijającej się błyskawicznie technologii np. 3D czy AI.

Z perspektywy naukowców-artystów i ośrodka naukowego w Polsce (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu) pragniemy skonfrontować doświadczenie artystów-badaczy z innych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą oraz niezależnych twórców, którzy w swojej praktyce artystycznej doświadczają ryzyka nowych możliwości technicznych w przemyślany sposób, sięgając głębszych sensów.

ORGANIZATOR: Katedra Mediacji Sztuki, Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Polska).

Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia są dwie grupy badawcze z Wydziału Sztuk Pięknych Universitat de Barcelona (Hiszpania): IMARTE oraz MATERIA IMPRESA.

Kuratorki wydarzenia: dr Monika Aleksandrowicz i dr hab. Małgorzata Kaczmarska.

Kuratorki wydarzenia zwróciły się do naukowców reprezentujących różne uczelnie artystyczne w Polsce i za granicą o wskazanie artystów-badaczy, których twórczość wnosi istotne wartości do obrazu sztuki współczesnej – poprzez nowatorskie ujęcie problemu, aspekty wizualne czy użycie innowacyjnych technologii.

Komitet organizacyjny: dr Monika Aleksandrowicz, dr Katarzyna Gemborys, dr hab. Małgorzata Kaczmarska, dr Daniela Tagowska, mgr Liliana Leń, Aqeel Abbas (doktorant Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu)

Wsparcie techniczne, transportowe i montażowe: ASP we Wrocławiu.

Wydarzenie jest finansowane ze środków przyznanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w ramach programu Mega Grant Artystyczny.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

8 czerwca 2024 r., Pałac Struga

– otwarcie wystawy Dowody na OBECNOŚĆ

– performance dr Marii Bitki

– działanie dr hab. Tomasza Opani, prof. ucz.

– projekt Pomiędzy (muzyka-obraz-słowo), którego punktem wyjścia jest synestezja, wielozmysłowy odbiór; dr Katarzyna Gemborys, Kinga Chudzikowska, Hanna Błachuta

– performance dźwiękowo-wizualny na urządzenia elektroniczne, Konrad Kuźniewski

– panel dyskusyjny z udziałem artystów-badaczy i teoretyków

 

4 lipca 2024 r., Galeria Geppart ASP Wrocław

– otwarcie wystawy Dowody na NIEOBECNOŚĆ

– performance dr Marii Bitki

ARTYŚCI BIORĄCY UDZIAŁ W WYDARZENIU [więcej o artystach biorących udział w wydarzeniu  >>>]

Aqeel Abbas / PAKISTAN, Mario Airò / WŁOCHY, Maciej Albrzykowski / POLSKA, Monika Aleksandrowicz / POLSKA, Marc Anglès / HISZPANIA, Maria Bitka / Polska, Katarzyna Bogusz / POLSKA, Anna Bujak / POLSKA, Hubert Bujak / POLSKA, Eugènia Agustí Camí / HISZPANIA, Joaquim Cantalozella / HISZPANIA, Mercè Casanovas / HISZPANIA, Agnieszka Chmura-Wieczorek / POLSKA, Antònia Coll / HISZPANIA, Małgorzata Czerniawska / POLSKA, Marta Człapa / POLSKA, Andrzej Drohomirecki / POLSKA, Cristiane Duarte / BRAZYLIA, Katarzyna Feiglewicz-Peszat / POLSKA, Miquel García / HISZPANIA, Katarzyna Gemborys / POLSKA, Matilde Grau / HISZPANIA, Magda Grzybowska / POLSKA, Hirotoshi Iwasaki / JAPONIA, Jakub Jernajczyk / POLSKA, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska / POLSKA, Małgorzata Kaczmarska / POLSKA, Małgorzata Kazimierczak / POLSKA, Radosław Keler / POLSKA, Foteini (Fania) Kolaiti / GRECJA, Natalia Komorowska / POLSKA, Mami Kosemura / JAPONIA, Mariusz Kosiba / POLSKA, Andrzej Kosowski / POLSKA, Rafał Kotwis / POLSKA, Konrad Kuźniewski pseudonim Marc Ney / POLSKA, Lilianna Leń alias Lila Len / POLSKA, Elżbieta Leszczyńska-Szlachcic / POLSKA, Rosangella Leote / BRAZYLIA, Javier Lozano / HISZPANIA, Saitip Majewska / TAJLANDIA, Christos Mandzios / POLSKA, Materia Impresa, Tomasz Matuszak / POLSKA, Jo Milne / HISZPANIA, Jordi Morell / HISZPANIA, Laia Moreto Alvarado / HISZPANIA, Marta Negre / HISZPANIA, Grzegorz Niemyjski / POLSKA, Marcin Noga / POLSKA, Beata Oberc / POLSKA, Aleksander Olszewski / POLSKA, Tomasz Opania / POLSKA, Òscar Padilla / HISZPANIA, not a Number (Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz) / POLSKA, Ramon Parramon we współpracy z Gaspar Maza / HISZPANIA, Ramón Parramón / HISZPANIA, Cristina Pastó / HISZPANIA, Eloi Puig / HISZPANIA, Aleksandra Pulińska / POLSKA, Marek Ruszkiewicz / POLSKA, Hiraku Suzuki / JAPONIA, Marek Sienkiewicz / POLSKA, Rolf Simoes / BRAZYLIA, Marek Stanielewicz / POLSKA, Michał Staszczak / POLSKA, Marta Szajneman-Szuba / POLSKA, Aleksandra Szlęk / POLSKA, Daniela Tagowska / POLSKA, Aurelia Tymińska / POLSKA, Albert Valera / HISZPANIA, Àngels Viladomiu / HISZPANIA, Kamila Winsztal / POLSKA, Maria Wrońska / POLSKA, Aleksander Zyśko / POLSKA

Projekt dźwiękowy:

Prezentowane w przestrzeni audialnej prace są dziełami wyobrażonymi, faktycznie nie mającymi swojej reprezentacji materialnej. Funkcjonują jedynie w formie audiodeskrypcji, dając tym samym wszystkim odbiorcom doświadczenie poznania dzieła jedynie poprzez jego opis.

Prace zrealizowano w ramach badania narzędzi dostępności sztuki w Katedrze Mediacji Sztuki, na Akademii Sztuki Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, pod kierunkiem Lilianny Leń.

Konsultacja audiodeskrypcji: Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem.

Autorki: Agata Borawska, Stefania M. Jankowiak, Wiktoria Owczarek, Daria Raczyńska, Zofia Wiktorek, Basia Włoszczyk, Jola Ziembicka

 

______________________________________________________________________________________________________________

[ENG]

An international scientific and artistic event consisting of two complementary exhibitions: Evidence of PRESENCE at the Struga Palace in Struga and Evidence of ABSENCE at the Geppart Gallery ASP Wrocław

 

HONORARY PATRONAGE MINISTRY OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE REPUBLIC OF POLAND

 

09–23.06.2024

Evidence of PRESENCE

Struga Palace in Struga, Poland (2 Wiejska Str., 58-311 Struga, Stare Bogaczowice, Dolny Śląsk, Poland)

 

04–27.07.2024

Evidence of ABSENCE

Geppart Gallery ASP Wrocław, Poland (68/2 Księcia Witolda Str., 50-203 Wrocław)

 

The aim of the event is a research and artistic confrontation and a critical diagnosis of the contemporary approach to artistic practice – in a world where, in addition to material contact with a creative work, we are witnesses and participants of the dematerialization of the object of art. By organizing this event, we are trying to capture the moment of penetration of existing artistic media and the generation of new solutions and challenges resulting from the use of rapidly developing technology, e.g. 3D or AI.

From the perspective of artist-scientists and a research center in Poland (The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw), we would like to compare the experience of artist-researchers from other academic centers in Poland and abroad and independent creators who experience the risk of new technical possibilities in their artistic practice, in a thoughtful way, reaching deeper meanings.

 

ORGANIZER:

Department of Art Mediation at the Faculty of Sculpture and Art Mediation, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, Poland

 

The substantive partners of the project are two research groups from the Faculty of Fine Arts of the Universitat de Barcelona (Spain): IMARTE and MATERIA IMPRESA.

 

Curators: Monika Aleksandrowicz PhD, Małgorzata Kaczmarska Associated Professor

 

The curators of the event asked scientists representing various art universities in Poland and abroad to identify artist-researchers whose work brings significant values to the image of contemporary art – through an innovative approach to the problem, visual aspects or the use of innovative technologies.

 

ORGANIZING COMMITTEE:

Monika Aleksandrowicz PhD, Katarzyna Gemborys PhD, Małgorzata Kaczmarska Associated Professor, Daniela Tagowska PhD, Liliana Leń, Aqeel Abbas (PhD Student of the Doctoral School of ASP in Wroclaw)

 

Technical, transport and assembly support: The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, Poland

 

The event is financed by funds granted by The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw as part of the Mega Artistic Grant program.

 

ACCOMPANYING EVENTS:

 

June 8, 2024, Struga Palace

– opening of the Evidence of PRESENCE exhibition

– performance by Maria Bitka PhD

– action of Tomasz Opania, Associated Professor

– Inbetween project (music-image-word), whose starting point is synesthesia, multi-sensory reception; Katarzyna Gemborys PhD, Kinga Chudzikowska, Hanna Błachuta

– sound and visual performance for electronic devices, Konrad Kuźniewski

– discussion panel with the participation of artist-researchers and theoreticians

 

July 4, 2024, Geppart Gallery ASP Wrocław

– opening of the Evidence of ABSENCE exhibition

– performance by Maria Bitka PhD

­– sound performance by Miruna Gheordunescu Aka Gheordu (PhD Student of the Doctoral School of ASP in Wroclaw)

 

ARTISTS PARTICIPATING IN THE EVENT [more about the artists participating in the event >>>]

 Aqeel Abbas / PAKISTAN, Mario Airò / WŁOCHY, Maciej Albrzykowski / POLSKA, Monika Aleksandrowicz / POLSKA, Marc Anglès / HISZPANIA, Maria Bitka / Polska, Katarzyna Bogusz / POLSKA, Anna Bujak / POLSKA, Hubert Bujak / POLSKA, Eugènia Agustí Camí / HISZPANIA, Joaquim Cantalozella / HISZPANIA, Mercè Casanovas / HISZPANIA, Agnieszka Chmura-Wieczorek / POLSKA, Antònia Coll / HISZPANIA, Małgorzata Czerniawska / POLSKA, Marta Człapa / POLSKA, Andrzej Drohomirecki / POLSKA, Cristiane Duarte / BRAZYLIA, Katarzyna Feiglewicz-Peszat / POLSKA, Miquel García / HISZPANIA, Katarzyna Gemborys / POLSKA, Matilde Grau / HISZPANIA, Magda Grzybowska / POLSKA, Hirotoshi Iwasaki / JAPONIA, Jakub Jernalczyk / POLSKA, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska / POLSKA, Małgorzata Kaczmarska / POLSKA, Małgorzata Kazimierczak / POLSKA, Radosław Keler / POLSKA, Foteini (Fania) Kolaiti / GRECJA, Natalia Komorowska / POLSKA, Mami Kosemura / JAPONIA, Mariusz Kosiba / POLSKA, Andrzej Kosowski / POLSKA, Rafał Kotwis / POLSKA, Konrad Kuźniewski pseudonim Marc Ney / POLSKA, Lilianna Leń alias Lila Len / POLSKA, Elżbieta Leszczyńska-Szlachcic / POLSKA, Rosangella Leote / BRAZYLIA, Javier Lozano / HISZPANIA, Saitip Majewska / TAJLANDIA, Christos Mandzios / POLSKA, Materia Impresa, Tomasz Matuszak / POLSKA, Jo Milne / HISZPANIA, Jordi Morell / HISZPANIA, Laia Moreto Alvarado / HISZPANIA, Marta Negre / HISZPANIA, Grzegorz Niemyjski / POLSKA, Marcin Noga / POLSKA, Beata Oberc / POLSKA, Aleksander Olszewski / POLSKA, Tomasz Opania / POLSKA, Òscar Padilla / HISZPANIA, not a Number (Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz) / POLSKA, Ramon Parramon we współpracy z Gaspar Maza / HISZPANIA, Ramón Parramón / HISZPANIA, Cristina Pastó / HISZPANIA, Eloi Puig / HISZPANIA, Aleksandra Pulińska / POLSKA, Marek Ruszkiewicz / POLSKA, Hiraku Suzuki / JAPONIA, Marek Sienkiewicz / POLSKA, Rolf Simoes / BRAZYLIA, Marek Stanielewicz / POLSKA, Michał Staszczak / POLSKA, Marta Szajneman-Szuba / POLSKA, Aleksandra Szlęk / POLSKA, Daniela Tagowska / POLSKA, Aurelia Tymińska / POLSKA, Albert Valera / HISZPANIA, Àngels Viladomiu / HISZPANIA, Kamila Winsztal / POLSKA, Maria Wrońska / POLSKA, Aleksander Zyśko / POLSKA

 

Audio project:

The works presented in the auditorium are imaginary works that do not actually have any material representation. They function only in the form of audio description, thus giving all recipients the experience of learning about the work only through its description.

The work was carried out as part of the study of art accessibility tools at the Department of Art Mediation at the Academy of Fine Arts. Eugeniusz Geppert in Wrocław, under the supervision of Lilianna Leń.

Audio description consultation: Szansa Foundation – Jest Razem.

Authors: Agata Borawska, Stefania M. Jankowiak, Wiktoria Owczarek, Daria Raczyńska, Zofia Wiktorek, Basia Włoszczyk, Jola Ziembicka

Plakat towarzyszący wydarzeniu części 1

09–23.06.2024

Dowody na OBECNOŚĆ

w Pałacu Struga w Struga

WYDARZENIE ZOSTAŁO OBJETE HONOROWYM PATRONATEM  MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

HONORARY PATRONAGE MINISTRY OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE REPUBLIC OF POLAND