Tomasz ILNICKI

Dolnośląski Inkubator Druku 3D we Wrocławiu | Lower Silesian 3D Printing Incubator in Wrocław

Polska | Poland

Inkubator Druku 3D we Wrocławiu – cele inwestycji i realizacja | 3D Printing Incubator in Wrocław – investment objectives and implementation

 

BIO

[PL] Nazywam się Tomasz Ilnicki, pracuję jako specjalista ds. Druku 3D w Dolnośląskim Centrum Druku 3D. „Dolnośląskie Centrum Druku 3D” jest to miejsce, które wspiera przedsiębiorców sektora MŚP, dzięki zapleczu biurowo-laboratoryjnego w oparciu o technologię druku 3D.

www.dpin.pl

[ENG] My name is Tomasz Ilnicki, I work as a 3D Printing Specialist at Lower Silesian 3D Printing Center. „Lower Silesian 3D Printing Center” is a place that supports local business of the SME sector with office and laboratory facilities based on 3D printing technology.

www.dpin.pl

Abstrakt

[PL] „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu” Głównym celem projektu jest utworzenie pierwszego na Dolnym Śląsku Inkubatora Druku 3D i uzupełnienie stanu obecnej infrastruktury inkubacyjnej w tym zakresie w Gminie Wrocław i na Dolnym Śląsku o deficytowe zaplecze biurowo-laboratoryjne w oparciu o technologię wytwarzania i druku 3D. Planowana inwestycja przyczyni się do rozwoju nowoczesnych MMŚP w oparciu o wysokie technologie i implementację wyników badań naukowych do gospodarki, wyróżniającej się profesjonalnymi usługami wspomagającymi przedsięwzięcia gospodarcze równocześnie kreując nowe miejsca pracy.

[ENG] “Support for entrepreneurs of the SME sector thanks to the creation of a modern Lower Silesian 3D Printing Incubator in Wrocław” The main goal of the project is to create the first 3D Printing Incubator in Lower Silesia and to supplement the current incubation infrastructure in this area in the Wrocław Commune and Lower Silesia with a deficit of office and laboratory facilities in based on manufacturing and 3D printing technology. The planned investment will contribute to the development of modern MSMEs based on high technologies and the implementation of scientific research results into the economy, distinguished by professional services supporting economic undertakings, while creating new jobs.