Małgorzata KACZMARSKA

dr hab. | PhD in Fine Arts, Associate Professor
Akademia Sztuk Pięknych in. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | The Eugeniusz Geppert
Academy of Art and Design in Wroclaw

Narzędzia cyfrowe a proces badawczy w praktyce artystycznej | Digital tools and the research process in artistic practice

 

BIO

[PL] Małgorzata Kaczmarska jest artystką wizualną, badaczką i kuratorką. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się procesem twórczym oraz kontekstem przestrzennym dzieła sztuki. Autorka licznych tekstów dotyczących sztuki i wydarzeń artystycznych opublikowanych w wydawnictwach branżowych oraz artykułów naukowych w czasopismach recenzowanych.

Prace jej autorstwa były wielokrotnie wyróżniane w międzynarodowych konkursach i kwalifikowane do prezentacji. Laureatka stypendium (Hiszpania, 1999) i rezydencji artystycznej (Indonezja, 2019). Swój dorobek twórczy eksponowała na licznych wystawach w kraju i za granicą (Chorwacja, Hiszpania, Indonezja, Korea Południowa, Słowacja, Ukraina, Wielka Brytania).

Należy do ZPAP, artystycznej grupy20minut oraz kolektywu SPACE Start, z którym zrealizowała kilka transdyscyplinarnych projektów wystawienniczych.

[ENG] Małgorzata Kaczmarska is a visual artist, researcher and curator. She graduated with honors from the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Kraków. In her research work, she deals with the creative process and the spatial context of a work of art. Author of numerous texts on art and artistic events published in trade publications and scientific articles in peer-reviewed journals.

Her works have been repeatedly awarded in international competitions and qualified for presentation. Winner of a scholarship (Spain, 1999) and artistic residency (Indonesia, 2019). She exhibited her creative achievements at numerous exhibitions in Poland and abroad (Croatia, Great Britain, Indonesia, Slovakia, South Korea, Spain, Ukraine)

She is a member of Polish Artists’ Association, artistic group20minutes and the SPACE Start collective, with which she has carried out several transdisciplinary exhibition projects.

Abstrakt

[PL] Potrzeba tworzenia jest często powiązana z niepokojem i koniecznością, równie często z ciekawością i otwartością na eksperyment. W dziedzinie sztuk wizualnych, poprzez media cyfrowe, następuje rewolucja, której trudno się oprzeć. Nowoczesne możliwości i innowacyjne zacięcie w ramach procesu twórczego mogą kompletnie odmienić warsztat współczesnego artysty. Wciąż jednak to świadomość twórcza, intelekt i emocje pozostają najważniejszym odniesieniem.

[ENG] The urge to create is often associated with anxiety and necessity, just as often with curiosity and openness to experiment. In the field of visual arts, through digital media, there is a revolution that is difficult to resist. Modern possibilities and innovative flair in the creative process can completely change the workshop of a contemporary artist. Still, it is the creative awareness, intellect and emotions that remain the most important reference.