Katarzyna GEMBORYS & Łukasz SZATANEK

dr | PhD (Fine Arts),
dr inż. arch. | D. Sc. Eng. Arch.
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu | Angelus Silesius State University in Wałbrzych

Działania multimedialne – połączenie szkła formowanego ręcznie na palniku gazowym z drukiem 3D | Multimedia activities – a combination of hand-formed glass on a gas burner with 3D printing

 

BIO Katarzyna GEMBORYS

[PL] Katarzyna Gemborys – urodzona we Wrocławiu. Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta pracowni prof. Z. Horbowego oraz prof. M. Dajewskiej (2008 r.). 2016 r uzyskała stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych – promotor prof. B. Zworska – Raziuk. Do 2017 r. asystent w Pracowni Podstaw Projektowania na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa pod kierunkiem prof. U. Smaza – Gralak, od 2017r. asystent prof. D. Mileckiej w Pracowni Słowa i Obrazu, obecnie współprowadzi wspomnianą pracownię z as. L. Leń.

Wybrane wystawy indywidualne:
– 2017 – Leuchtkraft biodynamischer Lichtmodule, Galeria Spiegel, Minden, Niemcy,
– 2019 – Zda/erzenie, Galeria OKO, Centrum, Sztuki w Oławie,
– 2021 – Przenikania / Na pograniczu snu i jawy, pokaz szklanych obiektów biżuteryjnych wraz ze zdjęciami fotograf Lila Leń, Synagoga pod Białym Bocianem, Wrocław,

Wybrane wystawy zbiorowe i konkursy:
– 2020 – Contemporary Fine Art, ArtNumber23, Londyn, Wielka Brytania,
– 2020 – laureat międzynarodowego konkursu The Contemporary Jewelry Exchange 2020, – 2020 – Zmysł, wystawa Związku Artystów Szkła, kurator wystawy, Galeria Lipowa3, Kraków,
– 2021 – Głos Kobiet, Galeria Yes, Poznań,
– 25.11.2021 – 14.01.2022 – Głos Kobiet, Galeria RING, Legnica,
– 26.11.2021 – 29.01.2022 – AGATart, pokonkursowa wystawa, Galeria YES, Poznań,
– 11.12.2021 – 29.01.2022 – Pałac Kolorów, wystawa i premiera wydawnictwa – albumu. Między wierszami księgarnio-kawiarnia, Szczecin.

[ENG] Katarzyna Gemborys – born in Wrocław. A graduate of The Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts and Design in Wroclaw, in the studio of prof. Z. Horbowy and prof. M. Dajewska (2008). 2016, she obtained a doctorate in arts in the discipline of design arts – supervisor prof. B. Zworska – Raziuk. Until 2017, an assistant at the Design Fundamentals Studio at the Faculty of Interior Architecture and Design under the supervision of prof. U. Smaza – Gralak, from 2017 assistant prof. D. Milecka at the Word and Image Studio at the Department of Art Mediation, currently she co-runs the aforementioned studio with ac. L. Leń.

Selected individual exhibitions:
– 2017 – Leuchtkraft biodynamischer Lichtmodule, Galeria Spiegel, Minden, Germany,
– 2019 – Zda / erzenie, OKO Gallery, Art Center in Oława,
– 2021 – Przenikania – On the border of sleep and wakefulness, display of glass jewellery with photos by photographer Lila Leń, White Stork Synagogue, Wrocław,

Selected group exhibitions and competitions:
– 2020 – Contemporary Fine Art, ArtNumber23, London, Great Britain,
– 2020 – winner of the international competition The Contemporary Jewelry Exchange 2020,
– 2020 – Sense, an exhibition of the Association of Glass Artists, exhibition curator, Galeria Lipowa3, Kraków,
– 2021 – Voice of Women, YES Gallery, Poznań,
– 26.11.2021 – 29.01.2022 – AGATart, post-competition exhibition, YES Gallery, Poznań,
– 11/12/2021 – 01/29/2022 – The Palace of Colors, exhibition and the premiere of the publication – album. Between the Lines – a bookstore and cafe, Szczecin

BIO Łukasz SZATANEK

[PL] Łukasz Szatanek jest wykładowcą na kierunku architektura wnętrz na Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa. Doktorat obronił w 2013 roku na Politechnice Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe wiążą się z historią architektury i badaniami architektonicznymi. Oprócz tego prowadzi własną pracownię architektoniczną. W swojej działalności dużą cześć czasu poświęca obiektom zabytkowym w tym sakralnym. Prowadzi także różne działania na polu nowych technologii (druk 3D, wirtualna rzeczywistość). Z zamiłowania fotografuje i majsterkuje. Wybrane artykuły to:

– Jamrozik – Szatanek M., Szatanek Ł., Zmiany funkcjonalno – przestrzenne w obiektach służby zdrowia w Polsce w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa (COVID-19), red. Stępniak K., Państwo i prawo w czasach COVID-19, Wyd. Think&Make, Warszawa 2020.

– Szatanek Ł., Co pozostało z nowicjatu Karmelitów przy ulicy Garbarskiej w Krakowie, Krzysztofory, t.36, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018, ss. 75 – 84. Nr ORCID: 0000-0001-5456-976X

[ENG] Łukasz Szatanek is a lecturer in the field of interior design at the Angelus Silesius State University. He defended his doctorate in 2013 at the Silesian University of Technology. His scientific interests are related to the history of architecture and architectural research. In addition, he runs his own architectural studio. In his activity, he devotes a large part of his time to historic buildings, including sacred ones. It also conducts various activities in the field of new technologies (3D printing, virtual reality). He is passionate about photography and DIY. The selected articles are:

– Jamrozik – Szatanek M., Szatanek Ł., Zmiany funkcjonalno – przestrzenne w obiektach służby zdrowia w Polsce w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa (COVID-19) [Functional and spatial changes in healthcare facilities in Poland in connection with the occurrence of the coronavirus pandemic (COVID-19)], ed. Stępniak K., State and law in the times of COVID-19, Ed. Think & Make, Warsaw 2020.

– Szatanek Ł., Co pozostało z nowicjatu Karmelitów przy ulicy Garbarskiej w Krakowie, Krzysztofory [What Remains of the Carmelite Novitiate at Garbarska Street in Krakow, Krzysztofory], vol. 36, Historical Museum of the City of Krakow, 2018, pp. 75-84. ORCID No.: 0000-0001-5456-976X

Abstrakt

[PL] Spojrzenie na proces projektowy unikatowego dzieła, będącego połączeniem odmiennych materiałów oraz różnych postaw twórczych. Projektantka szkła, łącząca kobiecość z naturą oraz architekt – historyk architektury, eksperymentujący z nowoczesnymi technologiami w swoim zawodzie. Sama rzeźba powstała z ręcznie formowanego szkła łączonego z komputerowo generowanym wydrukiem 3D. Organiczna forma szkła styka się z geometryczną formą polimerową. Przezierność spotyka się z chłodem ograniczenia. Tradycja i nowoczesność widoczna jest w postawach i spojrzeniu twórców. Wszystkie te aspekty zostały przeanalizowane i ujarzmione w artykule.

[ENG] A look at the design process of a unique work, as a combination of different materials and different creative attitudes. A glass designer who combines femininity with nature, and an architect – architectural historian, experimenting with modern technologies in his profession. The sculpture itself was made of hand-formed glass combined with a computer-generated 3D printout. The organic form of glass meets the geometric shape of the polymer. Translucency meets the coolness of limitation. Tradition and modernity are visible in the attitudes and views of the creators. All these aspects have been analyzed and covered in the article.