Janusz WÓJCIK

3dArtech

Polska | Poland

 

SkribiArt. Nowe technologie dla sztuki | SkribiArt. New technologies for art

 

3dArtech

[PL] 3dArtech jest producentem innowacyjnych paneli dekoracyjnych 3D do wnętrz i elewacji budynków przy użyciu własnej autorskiej technologii SkribiArt. 3dArtech produkuje i sprzedaje panele według własnych projektów, a także świadczy usługi w zakresie realizacji powierzonych projektów.

Początki są związane z drukiem 3D FDM, budową specjalistycznych maszyn CNC, budową drukarek 3D Gaja do gliny oraz termoformierek Vacu3d. Spółka prowadzi z sukcesem badania nad wykorzystaniem druku 3D w tworzeniu ustrojów akustycznych. Od kilku lat zajmuje się wykorzystaniem druku 3D i modelowania mas w kontekście narzędzi dla sztuki.

Bracia Jarosław Wójcik i Janusz Wójcik zarządzający Spółką, są twórcami technologii SkribiArt przeznaczonej dla artystów, architektów i projektantów do zastosowań w wystroju wnętrz oraz elewacji. Obecnie trwają również prace, nad technologią ARKUS do druku 3D prefabrykatów z betonów dla budownictwa na skalę przemysłową.

[ENG] 3dArtech is a producer of innovative decorative panels 3D for interiors and building facades, using our proprietary SkribiArt technology. 3dArtech produces and sells panels according to its own designs, and also provides services in the implementation of entrusted projects.

The beginnings are related to FDM 3D printing, construction of specialized CNC machines, construction of Gaja 3D printers for clay and Vacu3d thermoformers. The company successfully conducts research on the use of 3D printing in the creation of acoustic systems. He has been working for several years using 3D printing and mass modeling in the context of tools for art.

The brothers Jarosław Wójcik and Janusz Wójcik, who manage the Company, are the creators of the SkribiArt technology intended for artists, architects and designers for use in interior and facade decoration. Currently, works are also underway on the ARKUS technology for 3D printing of precast concrete elements for the construction industry on an industrial scale.

Abstrakt

[PL] Światowa premiera technologii SkribiArt miała miejsce jesienią 2021 roku na targach „Dni Druku 3D” w Kielcach. Technologia SkribiArt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na automatyczne wytwarzanie krótkich serii spersonalizowanych dekoracji przestrzennych, w tym tekstur architektonicznych, które można by porównać z ręcznie wykonywanymi pracami rzeźbiarzy. Technologia SkribiArt gwarantuje realizację oryginalnych projektów artystycznych w przewidywalny sposób nawet w dużych obiektach architektonicznych.

[ENG] World premiere of SkribiArt technology took place in autumn 2021 at the fair “3D Printing Days” in Kielce. SkribiArt technology is the response to the market demand for the automatic production of short series of personalised spatial decorations, including architectural textures, which would be seen on a par with handmade works created by sculptors. SkribiArt technology guarantees the realization of original artistic designs in a predictable way even in large architectural objects.