Aleksander Józef OLSZEWSKI

profesor zwyczajny | Full Professor
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

Polska | Poland

Algorytm a technologia | Algorithm versus technology

 

BIO

[PL] Aleksander Józef Olszewski, ur.1944 w Radomiu, studia ASP Łódź (pracownia Lecha Kunki), profesor zwyczajny. Twórca i pierwszy Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Założyciel Galerii Rogatka, Pentagon oraz rocznika Wydziału Sztuki Arteria i jego pierwszy redaktor naczelny.  Tworzy w oparciu o własny system nazwany Morfoizmem. Pracuje cyklami odnoszącymi się do różnych zagadnień plastycznych. Aktualnie prowadzi Galerię Laboratorium „System” w Radomiu.

[ENG] Aleksander Józef Olszewski, born 1944 in Radom, studied at the Academy of Fine Arts in Lodz (studio Lech Kunka), full professor. Founder and first Dean of the Faculty of Art at the University of Technology and Humanities in Radom. Founder of “Rogatka Gallery”, “Pentagon” and the annual magazine of the Faculty of Art “Arteria” and its first editor-in-chief.  Creates on the basis of his own system called Morphoism. He works in cycles referring to various artistic issues. At present he runs the Laboratory Gallery “System” in Radom.

Abstrakt

[PL] Grafika cyfrowa, rysunek cyfrowy, malarstwo cyfrowe, rzeźba cyfrowa, dyzajn ciągle walczą o miejsce w obszarze technik klasycznych, ale również w programach dydaktycznych. W moim zaś przekonaniu istotniejszą kwestią jest myśl, a sprawą wtórną co zostawia ślad linii, plamy, palec na piasku, skale, ślad węgla, grafitu, kredki, tuszu, itd.

Pierwszy komputer kupiłem na początku lat 90-tych, a wraz z nim drukarkę igłową kolorową oraz kamerę cyfrową i ręczny skaner. Z takim to wyposażeniem rozpocząłem pasjonujące mnie do dzisiaj zmagania ze światem sztuki cyfrowej. W technice cyfrowej szukam takiej formy plastycznej, która nie imitowałaby technik tradycyjnych.

Ostatnie osiągnięcia dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania powoduje coraz większą liczbę możliwych zastosowań. Z techniki komputerowej korzysta wiele dziedzin życia gospodarczego i społecznego, kulturalnego. Trudno wskazać profesję czy obszar życia społecznego, gdzie nie mógłby być stosowany komputer. Do tej pory projektowanie było traktowane jako osobista, twórcza praca. Okazuje się jednak często, że w gruncie rzeczy opiera się ona na kolejnym udoskonaleniu jakiejś „formy bazowej” algorytmu czy formy w ogóle. I tu okazuje się, że komputer jest nie do zastąpienia. Obraz ekranowy jest nośnikiem i zarazem medium, przekazywania informacji, a współczesny sprzęt komputerowy daje duże możliwości wykorzystania tego środka.

[ENG] Digital graphics, digital drawing, digital painting, digital sculpture, design are constantly fighting for a place in the field of classical techniques, but also in teaching programs. In my opinion, the more important issue is thought, and a secondary matter what leaves a trace of lines, stains, a finger on the sand, rock, a trace of carbon, graphite, crayons, ink, etc.

I bought my first computer in the early 90’s and with it a dot matrix color printer, digital camera and handheld scanner. With such equipment, I started my struggles with the world of digital art, which are fascinating to me until today. In digital technology, I am looking for an artistic form that would not imitate traditional techniques.

Recent advances in computer hardware and software result in an increasing number of possible applications. Computer technology is used in many areas of economic, social and cultural life. It is difficult to indicate a profession or area of ​​social life where a computer could not be used. Until now, design has been treated as personal, creative work. It often turns out, however, that it is essentially based on a further refinement of some “base form” of an algorithm or form in general. And here it turns out that the computer is irreplaceable. Screen image is both a medium and a medium for transmitting information, and modern computer equipment offers great opportunities to use this means.