Piotr IDZI

dr | PhD (Fine Arts)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków

Perspektywa twórcy w kontekście rzeźby cyfrowej | The creator’s perspective in the context of digital sculpture

 

BIO

[PL] Piotr Idzi – artysta wizualny, propagator rzeźby cyfrowej. Swoje poszukiwania prowadzi w środowisku wirtualnym. Jako artysta rozważa wpływ narzędzi cyfrowych na formy utrwalania i zapisu rzeczywistości. Stosuje techniki druku 3D, rzeczywistości poszerzonej (AR). W 2018 roku uzyskał tytuł naukowy doktora sztuk pięknych. Kieruje pracownią Rzeźby Cyfrowej na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2010 zatrudniony również na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Uczestniczył w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą.

Ważniejsze wystawy:
2021 – Antygrawitacja, wystawa zbiorowa, 3 rzeźby – druk 3D, BWA Tarnów
2020 – III nagroda ex aequo w międzynarodowym Polsko – Chińskim konkursie
MIND & SENSES IN ART & DESIGN”, 1 Rzeźba druk 3D,
2019 – CMOS, wystawa indywidualna w ramach Cracow Art Week KRAKERS, Galeria Wydziału Sztuki UP, Kraków
2018 – Formy e-tektoniczne – rzeźba w rzeczywistości poszerzonej, wystawa indywidualna, Galeria Promocyjna ASP w Krakowie, 6 rzeźb – druk 3D,1 obiekt AR, Kraków
2017 – Krakowskie spotkania artystyczne 2017 Konfiguracje, wystawa zbiorowa Bunkier Sztuki, 2 rzeźby – druk 3D, Kraków
2017 – KOPIUJ – WKLEJ, wystawa indywidualna, Galeria BB, 9 rzeźb – druk 3D, Kraków
2016 – Artefakty 2.0, wystawa indywidualna, CSW Solvay, 7 rzeźb druk 3D, Kraków

[ENG] Piotr Idzi – visual artist, digital sculptor. Explores virtual environment. As an artist he considers various forms of capturing and storing reality related data. Piotr applies 3D printing techniques as well as augmented reality (AR). In 2018 obtained an academic degree (PhD of Arts). Presently leades the studio of digital scupturing at Academy of Fine Arts in Cracow. Sice 2010 works as academic teacher at Architecture Department of Cracow Technical University. Attended numerouse – individual and group exhibitions in Poland and abroad.

Exhibitions:

2021 – Antygrawitacja, wystawa zbiorowa, 3 rzeźby – druk 3D, BWA Tarnów
2020 – III nagroda ex aequo w międzynarodowym Polsko – Chińskim konkursie MIND & SENSES IN ART & DESIGN”, 1 Rzeźba druk 3D,
2019 – CMOS, wystawa indywidualna w ramach Cracow Art Week KRAKERS, Galeria Wydziału Sztuki UP, Kraków
2018 – Formy e-tektoniczne – rzeźba w rzeczywistości poszerzonej, wystawa indywidualna, Galeria Promocyjna ASP w Krakowie, 6 rzeźb – druk 3D,1 obiekt AR, Kraków
2017 – Krakowskie spotkania artystyczne 2017 Konfiguracje, wystawa zbiorowa Bunkier Sztuki, 2 rzeźby – druk 3D, Kraków
2017 – KOPIUJ – WKLEJ, wystawa indywidualna, Galeria BB, 9 rzeźb – druk 3D, Kraków
2016 – Artefakty 2.0, wystawa indywidualna, CSW Solvay, 7 rzeźb druk 3D, Kraków

Abstrakt

[PL] Dzięki programom komputerowym obsługującym narzędzia cyfrowe dany projekt artystyczny może uzyskać pożądaną formę w sposób niezwykle precyzyjny, bez oporu materii czy grawitacji. Stopień dokładności wykonywanych przez te urządzenia działań zależy od ich parametrów i ustawień technicznych. Nabierając wiedzy i doświadczenia w tym zakresie, artyst(k)a może rozwijać nie tylko swój warsztat, ale i świadomość artystyczną. Wchodzi w dialog zarówno z materiałem jak i z maszyną, która niekiedy sama podsuwa zaskakujące rozwiązania.

Praca ze skanerem czy obiektami 3D to dostęp do praktycznie nieograniczonej liczby form i kształtów przeniesionych w obszar cyfrowy. To kolejne, często nowe możliwości zestawiania i kontrastowania kształtów czy też pojęć. Mowa jest o dużym polu poszukiwań artystycznych, badaniach na styku sztuki i techniki.

Korzystanie ze zdobyczy technologii cyfrowej nie musi oznaczać mechanicznych powtórzeń, produkcji na masową skalę bądź unicestwienia wartości artystycznych danego dzieła. Mimo pozornej łatwości użycia narzędzie cyfrowe nie zwalnia z posiadania wrażliwości i umiejętności operowania środkami artystycznymi w sposób świadomy. Daje możliwość poszerzenia zasobu stosowanych brył czy zestawień formalnych o nowe wartości estetyczne i semantyczne. To i szereg innych zjawisk, związanych z tematyką formy generowanej cyfrowo, chciałbym poddać analizie przy wykorzystaniu kwerendy w zakresie nurtów Nowej Estetyki, Glitsh Art’u czy Post Internetu.

Swoje rozważania opieram na kilkuletnim doświadczeniu w pracy w obu środowiskach, cyfrowym i analogowym.

[ENG] Thanks to computer programs supporting digital tools, a given artistic project can obtain the desired form in an extremely precise manner, without the resistance of matter or gravity. The degree of accuracy of the actions performed by these devices depends on their parameters and technical settings. By gaining knowledge and experience in this field, the artist can develop not only his or her technique, but also his or her artistic awareness. It implies entering a dialogue with both the material, and the machine, which sometimes suggests surprising solutions on its own.

Working with a 3D scanner or 3D objects means access to an unlimited number of forms and shapes transferred to the digital area. These are other, often new, possibilities of juxtaposing and contrasting shapes or concepts. A large area of artistic exploration is being discussed here, research led between arts and technology.

Exploiting the digital technology does not have to rely on mechanical repetition, mass production, or the destruction of the artistic value of a given work. Despite the apparent ease of use, the digital tool does not exempt from having the sensitivity and the ability to use artistic means in a conscious manner. It gives the possibility of extending the resource of the shapes used or formal juxtapositions with new aesthetic and semantic values. I would like to analyze this phenomenon and a few other contexts related to the subject of digitally generated forms using a query in the field of New Aesthetics, Glitsh Art or Post Internet.

I base my considerations on years of experience in working in both environments, digital and analogue.