Monografia

INTERAKCJA I KREACJA | INTERACTION AND CREATION

DRUK 3D JAKO NARZĘDZIE KREATYWNYCH ROZWIĄZAŃ W SZTUKACH WIZUALNYCH – KONTEKSTY

Termin składania artykułów do recenzji: 15 czerwca 2022

Wymagania redakcyjne

Autorów polskojęzycznych prosimy o przygotowanie materiałów tekstowych w języku polskim i angielskim. Teksty angielskojęzyczne zostaną przez nas oddane do sprawdzenia przez profesjonalnego tłumacza. Mimo to, prosimy o wersję angielskojęzyczną, gdyż nikt nie wskaże lepiej właściwego kontekstu jak fachowiec.

– imię i nazwisko Autora / Autorów,

– tytuł artykułu,

– abstrakt (jeśli zaktualizowany),

– bio (jeśli zmienione),

– słowa kluczowe (6-10),

– afiliacja dot. Autora / Autorów (miejsce pracy naukowej – instytut, wydział, uczelnia),

– ilustracje (maks. 10): podpisy pod ilustracjami, jeśli Autor artykułu nie jest autorem ilustracji prosimy o dołączenie odpowiednich zgód na publikację; ilustracje w rozdzielczości 300 dpi (w plikach .tiff lub .jpg) prosimy o przesłane drogą elektroniczną, przez wetransfer na adres: m.kaczmarska(at)asp.wroc.pl

– przypisy, literatura (w tym źródła internetowe wraz z datą dostępu),

– długość tekstu: ARTYKUŁ NAUKOWY to minimum 20 000 znaków ze spacjami, czyli 0,5 arkusza wydawniczego; przyjmowane będą też krótsze teksty – prosimy pamiętać, że mają one wówczas inne znaczenie w dorobku naukowym Autora,

– tekst zapisany jako .doc

Monograph

INTERACTION AND CREATION | INTERACTION AND CREATION

3D PRINTING AS A TOOL FOR CREATIVE SOLUTIONS IN THE VISUAL ARTS – CONTEXTS

Deadline for submitting papers for review: 15 June 2022

Editorial requirements

– the author’s first name and surname,

– the title of the article,

– the abstract (if updated),

– bio (if changed),

– key words (6-10),

– affiliation regarding the Author / Authors (place of research – institute, faculty, university),

– illustrations (max. 10): image captions, if the author of the article is not the author of the illustrations, please attach the appropriate authorizations for publication; image resolution – at least 300 dpi (format TIFF, JPEG); the illustrative material should be delivered by the authors in electronic form, using wetransfer to m.kaczmarska(at)asp.wroc.pl

– footnotes and bibliography (including online sources with date of access),

– text length: SCIENTIFIC ARTICLE is a minimum of 20,000 characters with spaces, i.e. 0.5 publishing sheet; shorter texts will also be accepted as well – please remember that they have a different meaning in the author’s scientific output,

– please save the text file .doc format.