Marcin NOGA

dr | PhD (Fine Arts)

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

Polska | Poland

Transpozycja fali radiowej na obrazy cyfrowe | Radio wave transposition into digital images

 

BIO

[PL] Marcin Noga – od 2001 r. pracuję na Wydziale Sztuki UTH Radom i prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu grafiki komputowej. W czerwcu 2019 r. przystąpiłem do obrony rozprawy doktorskiej pt. „Transpozycja fali radiowej na obrazy cyfrowe”, którą Rada Wydziału Sztuki UTH Radom przyjęła z wyróżnieniem i nadała mi stopień doktora sztuki, promotor – prof. Aleksander Olszewski. Na swoim koncie mam ponad 40 wystaw zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicą.

Na moją twórczość składają się elementy z dziedzin interdyscyplinarnych, gdyż proces kreacji zawiera w sobie również naukowe podejście do tematu, którym jest wykorzystanie matematyki, fizyki i informatyki w zbieraniu i przetwarzaniu danych cyfrowych potrzebnych do wygenerowania obrazu umożliwiającego wydruk 3D. Moje prace są ilustracją autorskiego procesu twórczego stanowiącego przemianę energii fali elektromagnetycznej w formy organicznych struktur. W 2018 otrzymałem wyróżnienie (nagroda fundowana) na „45. Salon Zimowy” w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radom.

[ENG] Marcin Noga – since 2001 I have been working at the Faculty of Art of UTH Radom and I conduct classes in computer graphics. In June 2019, I started to defend my doctoral dissertation entitled „Transpozycja fali radiowej na obrazy cyfrowe” [Transposition of the radio wave into digital images], which the Council of the Faculty of Arts of UTH Radom received with honors and awarded me with a PhD in Arts, supervisor – prof. Aleksander Olszewski. I have over 40 collective and individual exhibitions in Poland and abroad.

My work consists of elements from interdisciplinary fields, because the creation process also includes a scientific approach to the topic, which is the use of mathematics, physics and computer science in collecting and processing digital data needed to generate an image that enables 3D printing. My works are an illustration of the author’s creative process which transforms the energy of the electromagnetic wave into forms of organic structures. In 2018, I received a distinction (funded award) for the „45. Salon Zimowy” [45. Winter Salon] at the Mazovian Center for Contemporary Art” Elektrownia “in Radom.

Abstrakt

[PL]

Głównym motywem moich działań twórczych jest ukazanie przestrzeni niewidzialnej oraz subiektywna interpretacja rejestrowanych fal radiowych. Korzystając z moich wcześniejszych badań, dotyczących rozwoju infrastruktury sieci komórkowych, prowadzonych w kraju i za granicą, opisanych na moim blogu www.marcinnoga75.blogspot.com, podjąłem liczne próby napisania algorytmów umożliwiających obrazowanie charakteru fal telekomunikacyjnych. Pierwsze prace nad wizualizacją przedstawiłem w formacie 2D poprzez nadanie falom odpowiednio dobranej kolorystyki. Oglądając swoje prace czułem jednak pewien niedosyt przestrzennego przedstawienia zjawiska falowego. Kolejnym pomysłem było wykorzystanie wielu warstw przezroczystych folii, na które naniosłem rysunki fal. Chciałem w ten sposób oddać głębię eteru, w którym te fale się rozchodzą. Chcąc przybliżyć odbiorcom zagadnienie, które mnie interesuje, zacząłem transponować fale elektromagnetyczne na obrazy skonstruowane tak, aby oglądający moje prace mogli zanurzyć się w nieuchwytnej dla nich przestrzeni. I tak oto doszedłem do wydruków 3D.

Dzięki wykorzystaniu własnych algorytmów i możliwości, jakie daje użycie drukarki 3D, powstały nowe cykle prac, w których przedstawiłem falę elektromagnetyczną, która za pomocą nawarstwiających się elementów, ulega zmaterializowaniu w świecie rzeczywistym.

Proces twórczy, widoczny w moich cyklach prac w latach 2019-2022, opisuje przemianę energii fali elektromagnetycznej w formę organicznych struktur. Zwizualizowane fale to nawarstwiają się, to rozciągają, tworząc raz skondensowane układy form przestrzennych, a raz delikatne, srebrzące się niczym pajęcze nici, kruche faktury, rozciągnięte do granic wytrzymałości materiału. Bardziej chodzi tutaj o ukazanie ulotności zjawiska, delikatnej w swej formie fali elektromagnetycznej niż o odzwierciedlenie przekazu zawartych w niej matematycznych danych, a druk cyfrowy pozwala na innowacyjne podejście do tworzywa konstruującego przestrzenne struktury dzieła.

[ENG]

The main motive of my creative activities is showing the invisible space and subjective interpretation of the recorded radio waves. Using my previous research on the development of mobile network infrastructure, carried out at home and abroad, described on my blog www.marcinnoga75.blogspot.com, I have made numerous attempts to write algorithms that would allow me to visualize the nature of telecommunications waves. I presented the first works on visualization in 2D format by giving the waves a properly selected color scheme. However, while watching my works, I felt a certain insufficiency of the spatial representation of the wave phenomenon. Another idea was to use multiple layers of transparent foil over which I applied wave drawings. In this way, I wanted to reflect the depth of the aether in which these waves propagate. In order to introduce the audience to the issue that interests me, I began to transpose electromagnetic waves into images constructed in such a way that viewers of my works could immerse themselves in a space that was elusive for them. And this is how I came to 3D prints.

Thanks to the use of my own algorithms and the possibilities offered by the use of a 3D printer, new cycles of work were created, in which I presented an electromagnetic wave, which by means of stacking elements is materialized in the real world.

The creative process, visible in my series of works in the period of 2019-2022, describes the transformation of electromagnetic wave energy into the form of organic structures. The visualized waves pile up, then stretch, creating at times condensed systems of spatial forms, and at times delicate, silvery like spider threads, brittle textures, stretched to the limits of the material’s strength. It is more about showing the elusiveness of a phenomenon, a delicate one in its form of an electromagnetic wave, rather than reflecting the transfer of mathematical data contained in it, and digital printing allows for an innovative approach to the material that constructs the spatial structures of the work.