Łukasz SZATANEK

dr inż. arch. | D. Sc. Eng. Arch.
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu | Angelus Silesius State University in Wałbrzych

Polska | Poland

Druk 3d w architekturze i nauczaniu | 3D printing in architecture and teaching

 

BIO

[PL] Łukasz Szatanek jest wykładowcą na kierunku architektura wnętrz na Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa. Doktorat obronił w 2013 roku na Politechnice Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe wiążą się z historią architektury i badaniami architektonicznymi. Oprócz tego prowadzi własną pracownię architektoniczną. W swojej działalności dużą cześć czasu poświęca obiektom zabytkowym w tym sakralnym. Prowadzi także różne działania na polu nowych technologii (druk 3D, wirtualna rzeczywistość). Z zamiłowania fotografuje i majsterkuje. Wybrane artykuły to:

– Jamrozik – Szatanek M., Szatanek Ł., Zmiany funkcjonalno – przestrzenne w obiektach służby zdrowia w Polsce w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa (COVID-19), red. Stępniak K., Państwo i prawo w czasach COVID-19, Wyd. Think&Make, Warszawa 2020.

– Szatanek Ł., Co pozostało z nowicjatu Karmelitów przy ulicy Garbarskiej w Krakowie, Krzysztofory, t.36, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018, ss. 75 – 84.

Nr ORCID: 0000-0001-5456-976X

[ENG] Łukasz Szatanek is a lecturer in the field of interior design at the Angelus Silesius State University. He defended his doctorate in 2013 at the Silesian University of Technology. His scientific interests are related to the history of architecture and architectural research. In addition, he runs his own architectural studio. In his activity, he devotes a large part of his time to historic buildings, including sacred ones. It also conducts various activities in the field of new technologies (3D printing, virtual reality). He is passionate about photography and DIY. The selected articles are:

– Jamrozik – Szatanek M., Szatanek Ł., Zmiany funkcjonalno – przestrzenne w obiektach służby zdrowia w Polsce w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa (COVID-19) [Functional and spatial changes in healthcare facilities in Poland in connection with the occurrence of the coronavirus pandemic (COVID-19)], ed. Stępniak K., State and law in the times of COVID-19, Ed. Think & Make, Warsaw 2020.

– Szatanek Ł., Co pozostało z nowicjatu Karmelitów przy ulicy Garbarskiej w Krakowie, Krzysztofory [What Remains of the Carmelite Novitiate at Garbarska Street in Krakow, Krzysztofory], vol. 36, Historical Museum of the City of Krakow, 2018, pp. 75-84.

ORCID No.: 0000-0001-5456-976X

Abstrakt

[PL] Nowoczesne technologie wywierają wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, w tym pracę. Taka sytuacja dotyczy także architektury oraz nauki (szkolnictwa wyższego). Na co dzień mamy do czynienia z komputerami i telefonami komórkowymi – co jest normalnością od wielu lat. Jednak wchodzą inne techniki takie jak: technologia BIM, skanery 3D oraz drony. Rozszerza się rzeczywistość, która nas otacza. Mamy do czynienia z wirtualną rzeczywistością (VR), rozszerzoną rzeczywistością (AR) oraz miksem dwóch powyższych, czyli MR. Coraz częściej słyszymy o druku 3D. Technologia ta ostatnia kojarzy się z badaniami naukowymi oraz zabawą. Choć jeżeli dokładnie przyjrzymy się otaczającemu światu to okazuje się, że wiele rzeczy zostało wydrukowane na drukarce 3D (w całości lub w części) lub w procesie przygotowywania ostatecznego produktu, był on prototypowany przy użyciu tej technologii. W artykule Autor analizuje technikę druku 3D i jej możliwości w dziedzinach nauki oraz pracy, z którymi jest związany. Przedstawia spojrzenie nauczyciela akademickiego zatrudnionego na kierunku architektura wnętrz na Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz czynnego architekta, badacza i historyka architektury. Prezentuje obecne sposoby wykorzystania tego medium w pracy, a także przestrzenie, w których ta technologia nie jest jeszcze wykorzystana.

[ENG] Modern technologies have an impact on all areas of our life, including work. This situation also applies to architecture and science (higher education). We deal with computers and mobile phones on a daily basis – which has been the norm for many years. However, there are other techniques such as: BIM technology, 3D scanners and drones. The reality that surrounds us is spreading. We are dealing with virtual reality (VR), augmented reality (AR) and a mix of the two above, i.e. MR. We hear about 3D printing more and more. In our opinion, this technology is associated with research or fun. Although if we look closely at the surrounding world, it turns out that many things were printed on a 3D printer (in whole or in part). Sometimes the final product has been prototyped using this technology. In the article, the author analyzes the 3D printing technique and its possibilities in the fields of study and work with which he is associated. It presents the view of an academic teacher employed in the field of interior design at the Angelus Silesius State University in Wałbrzych as well as an active architect, researcher and historian of architecture. It presents the current ways of using this medium at work, as well as spaces where this technology has not yet been used.