Daniel DULIAN

Medical Account Manager, CadXpert | Systemy Druku 3D

Druk 3D w sztuce, modzie i designie | 3D Printing in Art, Fashion and Design

 

BIO

[PL] Daniel Dulian ukończył studia magisterskie na kierunku „Wirtualizacja procesów technologicznych” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od wielu lat zawodowo i prywatnie związany z branżą medyczną. Swoje zamiłowanie do wirtualnych technologii przenosi w świat inżynierii oraz nowoczesnej stomatologii. Specjalizuje się w technologii PolyJet systemów Stratasys.

CadXpert od blisko 10 lat dostarcza drukarki 3D dla biznesu, przemysłu i edukacji od czołowych światowych producentów. CadXpert to autoryzowany dystrybutor marki Stratasys oraz wyłączny dystrybutor firm MakerBot i Formlabs na terenie Polski.

Firma świadczy również usługi drukowania 3D w aż 5 różnych technologiach przyrostowych: PolyJet, FDM, SLA, SLS, DMLS (druk 3D z metalu) z ponad 60 materiałów. Asortyment dopełniają skanery 3D oraz usługi skanowania 3D i inżynierii odwrotnej. CadXpert specjalizuje się we wdrażaniu technologii druku 3D do firm z różnych gałęzi przemysłu (m.in. motoryzacja, lotnictwo, kolejnictwo, odlewnictwo, obróbka CNC, formowanie wtryskowe, produkcja, przemysł spożywczy), a także dla edukacji, medycyny i stomatologii.

[ENG] Daniel Dulian completed a master’s degree in “Virtualization of technological processes” at the AGH University of Science and Technology in Krakow. For many years, professionally and privately associated with the medical industry. He transfers his passion for virtual technologies to the world of engineering and modern dentistry. He specializes in the PolyJet technology of Stratasys systems.

CadXpert has been providing 3D printers for business, industry and education from the world’s leading manufacturers for nearly 10 years. CadXpert is an authorized distributor of the Stratasys brand and the exclusive distributor of MakerBot and Formlabs in Poland.

The company also provides 3D printing services in as many as 5 different additive technologies: PolyJet, FDM, SLA, SLS, DMLS (3D metal printing) from over 60 materials. The range is completed by 3D scanners as well as 3D scanning and reverse engineering services. CadXpert specializes in the implementation of 3D printing technology for companies from various industries (including automotive, aviation, railway, foundry, CNC machining, injection molding, production, food industry), as well as for education, medicine and dentistry.

Abstrakt

[PL] Druk 3D oferuje projektantom, artystom i producentom możliwość nieograniczonego wyrażania swoich pomysłów i projektowania z pełną swobodą kształtu, fizyczności materiału, skali, kolorów i przezroczystości. Umożliwiając im realizację złożonych koncepcji i inteligentnych geometrii w jednym wydruku, otwierając nowe możliwości, które wcześniej były nieosiągalne przy użyciu tradycyjnych metod projektowania. Zdolność ta stanowi idealny katalizator dla coraz szerszej adopcji tej technologii w wielu branżach.

Pomost między innowacją a kreacją oferuje nie tylko postęp technologiczny, ale także rozwój filozoficzny i kulturowy. Wyniki tej współpracy są prezentowane w cenionych ośrodkach kultury, muzeach i publikacjach na całym świecie, kontynuując edukację i badanie relacji między technologią a przemysłem kreatywnym. Budząca ciekawość u naszych obecnych i przyszłych partnerów.

Stratasys jest światowym liderem w zakresie rozwiązań technologii przyrostowych dla branż takich jak lotnictwo, motoryzacja, opieka zdrowotna, produkty konsumenckie i edukacja. Naszą motywacją jest stawianie wyzwań przyszłości tych filarów biznesowych oraz zaangażowanie naszej technologii. Od prawie 30 lat głęboka i ciągła koncentracja na wymaganiach biznesowych klientów napędza celowe innowacje — do tej pory 1200 przyznanych i zgłoszonych patentów dotyczących technologii addytywnej — które tworzą nową wartość w procesach cyklu życia produktu, od prototypów projektowych po narzędzia produkcyjne i końcowe części produkcyjne. Ekosystem rozwiązań i wiedzy specjalistycznej do druku 3D Stratasys — zaawansowane materiały; oprogramowanie z kontrolą poziomu wokseli; precyzyjne, powtarzalne i niezawodne drukarki 3D FDM i PolyJet; usługi eksperckie oparte na aplikacjach; części na żądanie i partnerstwa definiujące branżę — zapewniają bezproblemową integrację z ewoluującym przepływem pracy każdego klienta.

[ENG] Stratasys 3D printing offers designers, artists and manufacturers the ability to express their ideas without limitation and to design with complete freedom of shape, material physicality, scale, colors and transparency. Enabling them to realize complex concepts and smart geometries all in one print, opening up new possibilities which were previously unattainable with traditional design methods. This capability provides the ideal catalyst for the technology’s expanding adoption across multiple industries today.

The bridge between innovation and creation not only offers a technological advancement, but also philosophical and cultural growth. The results of these collaborations are displayed at highly-valued cultural centers, museums and publications around the world, continuing the education and exploration of the relationship between technology and the creative industry. Inspiring curiosity in our current and future partners.

Stratasys is a global leader in additive technology solutions for industries such as Aerospace, Automotive, Healthcare, Consumer Products and Education. Challenging the future of these business pillars and the involvement of our technology is our drive. For nearly 30 years, a deep and ongoing focus on customers’ business requirements has fueled purposeful innovations—1,200 granted and pending additive technology patents to date—that create new value across product lifecycle processes, from design prototypes to manufacturing tools and final production parts. The Stratasys 3D printing ecosystem of solutions and expertise—advanced materials; software with voxel level control; precise, repeatable and reliable FDM and PolyJet 3D printers; application-based expert services; on-demand parts and industry-defining partnerships—works to ensure seamless integration into each customer’s evolving workflow. Fulfilling the real-world potential of additive, Stratasys delivers breakthrough industry-specific applications that accelerate business processes, optimize value chains and drive business performance improvements for thousands of future-ready leaders.